วิธีติดตั้ง WordPress Nginx Phpmyadmin MariaDB php 7.0 บน Raspberry Pi 3

วิธีติดตั้ง WordPress Nginx phpmyadmin MariaDB php 7.0 บน Raspberry Pi 3

วิธีติดตั้ง WordPress Nginx phpmyadmin MariaDB php 7.0 บน Raspberry Pi 3

ดาวโหลด Nginx server ด้วยคำสั่ง command line

sudo apt-get update sudo apt-get install nginx -y

  ดาวโหลด DB server ด้วยคำสั่ง command line

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client -y

  ติด PHP 7.0 ด้วคำสั่ง command line

sudo apt-get install php7.0 php7.0-fpm php7.0-mysql -y

  แก้ไข php config file

sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini

  go to line 368, 378,389,656,760,809,812,837

sudo systemctl restart php7.0-fpm.service

  ติดตั้ง phpmyadmin

sudo apt-get install phpmyadmin
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html

  ดาวโหลด wordpress

cd /var/www

sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

sudo tar xvfz latest.tar.gz
sudo rm latest.tar.gz
sudo mv wordpress example.com /var/www/example.com

  เปลี่ยนชื่อ directory name

sudo ./wordpress ./html/etc/

cd สร้างไดเรคทอรีด้วยคำสั่ง command line

sudo mkdir -p /var/www/mywebsite.com/html

  ให้สิทธิ์เข้าถึงของยูสเซอร์ด้วยคำสั่ง command line

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/mywebsite.com/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/mywebsite.com/html
sudo chown -Rf www-data.www-data /var/www/mywebsite.com/html/

สร้าง config file ด้วยการกอปปี้ default file มาด้วยคำสั่งcommand line

sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/mywebsite.com

  สร้าง config file ด้วยคำสั่ง command line

sudo nano /etc/nginx/sites-available/mywebsite.com

  เปิดการใช้งาน server block ด้วยคำสั่ง command line

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mywebsite.com /etc/nginx/sites-enabled

  เช็คว่าเรา config server ถูกต้องไหมด้วยคำสั่ง command line

sudo nginx -t

  ถ้าไม่มีปัญหาใดๆรีสตาร์ท server ด้วยคำสั่ง command line

sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl restart php7.0-fpm.service

  สร้าง database ด้วยคำสั่ง

sudo mariadb

  หรือ

mysql -u root -p
 
สร้าง database ด้วยคำสั่ง
CREATE DATABASE mywebsite.com; CREATE USER ‘mywebsite.com’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘1234567890password’; GRANT ALL ON mywebsite.com.* TO ‘mywebsite.com’@’localhost’; FLUSH PRIVILEGES;

  เช็ค host error

cat /var/log/nginx/error.log
sudo chown -R www-data.www-data /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/mywebsite.com/html/phpmyadmin/

******* Install Letsencrypt ******* ติดตั้ง certbot ลง nginx

sudo apt-get install certbot
sudo certbot certonly –webroot -w /var/www/mywebsite.com/html -d mywebsite.com -d mywebsite.com

  ******** แก้ไฟล์ใหญ่อัพโหลดขึ้น host ไม่ได้ 413 – Request Entity Too Large When I am Trying To Upload A File********

sudo nano /etc/nginx/nginx.confฒฝกรอฬ set client body size to 120M หรือเอาไปวางใน block server ด้วยก็ได้ client_max_body_size 120M;

ดาวโหลด DB server ด้วยคำสั่ง command line sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client -y

ติด PHP 7.0 ด้วคำสั่ง command line sudo apt-get install php7.0 php7.0-fpm php7.0-mysql -y

แก้ไข php config file sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini

go to line 368, 378,389,656,760,809,812,837 sudo systemctl restart php7.0-fpm.service

ติดตั้ง phpmyadmin sudo apt-get install phpmyadmin sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html

ดาวโหลด wordpress cd /var/www

sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz sudo tar xvfz latest.tar.gz sudo rm latest.tar.gz sudo mv wordpress example.com /var/www/example.com

เปลี่ยนชื่อ directory name sudo ./wordpress ./html/etc/

cd

สร้างไดเรคทอรีด้วยคำสั่ง command line sudo mkdir -p /var/www/mywebsite.com/html

ให้สิทธิ์เข้าถึงของยูสเซอร์ด้วยคำสั่ง command line sudo chown -R $USER:$USER /var/www/mywebsite.com/html/ sudo chmod -R 755 /var/www/mywebsite.com/html sudo chown -Rf www-data.www-data /var/www/mywebsite.com/html/

สร้าง config file ด้วยการกอปปี้ default file มาด้วยคำสั่งcommand line sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/mywebsite.com

สร้าง config file ด้วยคำสั่ง command line sudo nano /etc/nginx/sites-available/mywebsite.com

เปิดการใช้งาน server block ด้วยคำสั่ง command line sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mywebsite.com /etc/nginx/sites-enabled

เช็คว่าเรา config server ถูกต้องไหมด้วยคำสั่ง command line sudo nginx -t

ถ้าไม่มีปัญหาใดๆรีสตาร์ท server ด้วยคำสั่ง command line sudo systemctl restart nginx sudo systemctl restart php7.0-fpm.service

สร้าง database ด้วยคำสั่ง sudo mariadb

หรือ mysql -u root -p สร้าง database ด้วยคำสั่ง CREATE DATABASE mywebsite.com; CREATE USER ‘mywebsite.com’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘1234567890password’; GRANT ALL ON mywebsite.com.* TO ‘mywebsite.com’@’localhost’; FLUSH PRIVILEGES;

เช็ค host error cat /var/log/nginx/error.log sudo chown -R www-data.www-data /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/mywebsite.com/html/phpmyadmin/

Install Letsencrypt

ติดตั้ง certbot ลง nginx sudo apt-get install certbot sudo certbot certonly –webroot -w /var/www/mywebsite.com/html -d mywebsite.com -d mywebsite.com

แก้ไฟล์ใหญ่อัพโหลดขึ้น host ไม่ได้ 413 – Request Entity Too Large When I am Trying To Upload A File sudo nano /etc/nginx/nginx.confฒฝกรอฬ set client body size to 120M หรือเอาไปวางใน block server ด้วยก็ได้ client_max_body_size 120M;

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.